กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
 

   เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต ดำเนินการโครงการใส่ใจผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นระบบประปาผิวดินมีโรงกรองน้ำขนาดกำลังผลิต ๓๐ ลบ.ม./ชม ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบ้านศาลา การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล เช่น การใส่สารเคมีในขบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การใส่สารส้ม ปูนขาว ปูนคลอรีน โดยการทำจาร์เทสหน้างานจริงให้คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านได้รับทราบ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนรับทราบวิธีการผลิตน้ำประปาได้ในระดับหนึ่ง และได้รับทราบและเข้าใจถึงภาระกิจของ การประปาส่วนภูมิภาคในเรื่องการใส่ใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก"


ข่าวอื่นๆ