กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี

กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี

     การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ โดย นายสฤษฏ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ มอบหมายให้งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามแผนปฎิบัติการและนโยบายของผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ และผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เพื่อลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด และซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการดำเนินงานตามคู่มือด้านระบบจำหน่ายของ กปภ.เขต ๘ โดยงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ได้ดำเนินการร่วมกับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย ทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก ทดสอบ Zero test , Step test เพื่อสำรวจท่อแตกรั่ว การวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการจ่ายน้ำ การตรวจสอบวัดแรงดันในระบบจ่ายเพื่อปรับปรุงแรงดันแก่ผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ต่อไป


ข่าวอื่นๆ