กปภ.สาขายโสธรร่วมประชุมทบทวนผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

กปภ.สาขายโสธรร่วมประชุมทบทวนผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

 กปภ.สาขายโสธร  นำโดยนายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ ร่วมประชุมทบทวนผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่  26  กันยายน 2560 เวลา 09.000 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

      1. สถานะของการดำเนินการจากจากการทบทวนเมื่อคราวประชุมผู้บริหารครั้งที่ผ่านมา

      2. ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ

      3. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ

     4. สรุปผลเป้าหมายคุณภาพ(KPI) และความสอดคล้องของระบบคุณภาพ

     5. ความเพียงพอของทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนาปรับปรุง

     6. ประสิทธิผลการดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส

     7. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ

     8. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะทำงาน


ข่าวอื่นๆ