กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหน่วยบริการทุ่งไชย และหน่วยบริการห้วยทับทัน

นายพงศกร ปุญญวัศพล ผอ.กรค.8 ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 ให้ดำเนินการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในส่วนของแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ(BCP) โดยจัดทำในประเด็น กรณีน้ำท่วมระบบสูบน้ำแรงต่ำ ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำได้ของหน่วยบริการทุ่งไชย และหน่วยบริการห้วยทับทัน กปภ.สาขาศรีสะเกษ เนื่องจากเคยได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุศิริ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ และหัวหน้างานทุกงาน เข้าร่วมการซักซ้อมโดยมีการแบ่งภาระหน้าที่ ตามที่ได้กำหนดให้ในแผน BCP ตลอดจนการแจ้งประสาน แก้ไขปรับปรุงรายละเอียด อาทิ เช่น หน.ส่วนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลง , เบอร์โทรติดต่อ, สถานที่ติดต่อ,ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านเป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สำคัญด้วย เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุดหากมีความจำเป็นต้องมีการประสานงานในพื้นที่ หรือมีการขอความช่วยเหลือต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ