กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐


      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯพร้อมด้วยหัวหน้างารนและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวัน "รักต้นไม้ประจำปีของชาติ" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยการปลูกต้นไม้บริเวณสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันหน่วยบริการขุขันธ์ มีการปลูกต้น ยางนา ต้นสะเดา ต้นลำดวล จำนวน  ๕๐  ต้น ซึ่งเป็นการปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการและยังเป็นการร่วมกันทำงานเป็นทีมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย


ข่าวอื่นๆ