กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่หมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกับการผลิตน้ำประปากับบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง และให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกัน

 


ข่าวอื่นๆ