กปภ.สาขารัตนบุรีรักษามาตรฐานตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant

กปภ.สาขารัตนบุรีรักษามาตรฐานตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant

  กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ มอบหมายให้งานผลิต ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำแม่ข่ายรัตนบุรีขนาด ๑๐๐ ลบม./ชม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำประปาและเพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของ กปภ..๘ ตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant ที่ กปภ..๘ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง


ข่าวอื่นๆ