กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมการประชุม Morning Talk ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมการประชุม Morning Talk ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
 

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุม Morning Talk ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมีการแจ้งข้อมูข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานให้พนักงานได้รับทราบเช่น ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของแต่ละสายงาน  การสุ่มอ่านมาตรประจำเดือน  ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ระบบจัดการองค์ความรู้ (Website KM) ของ กปภ.ข.๘  กำชับพนักงานและลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  และฐานข้อมูลเกี่ยวกับลำดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และลำดับความต้องการของลูกค้า ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่แจ้งให้พนักงานรับทราบเพื่อรับรู้บทบาทขององค์กรที่จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าแบบยังยืนต่อไป หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันพบปะสังสรร  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานการร่วมกันทำงานเป็นทีม และสร้างความรับความผูกพันธ์กับองค์กรได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ