นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ ป.ศรีสะเกษ

สำนักงานประปาศรีสะเกษ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ในการศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตน้ำประปาที่ โรงกรองน้ำหนองแสง สำนักงานประปาศรีสะเกษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ป.ศรีสะเกษ ได้นำคณะนักศึกษาศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนของการผลิต พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะที่มาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพื่อจะได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในการศึกษาต่อไป / ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองปฏิบัติการ สำนักงานประปาเขต 8


ข่าวอื่นๆ