กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสีย
     

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดงานบริการ ฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในสนามในการดูแลบำรุงรักษาระบบพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสีย (District Metering Area : DMA) ในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ และหน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดร่วมกับทีมงานควบคุมน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  เช่นการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA  การสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก  การตรวจสอบทดสอบปรับตั้งค่าประตูน้ำลดแรงดัน(Pressure Reducing Valve : PRV) เพื่อให้แน่ในว่าประตูน้ำดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ลดแรงดันอัตโนมัติให้ได้ตามค่าที่เราต้องการ เป็นการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นและเป็นการเฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพหรือให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรค์ต่อไป ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนสอบทานระบบพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสีย (DMA) ให้พนักงานเกิดทักษะหรือเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น"


ข่าวอื่นๆ