กปภ.สาขาสังขะ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสแม่ข่ายสังขะโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขาสังขะ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสแม่ข่ายสังขะโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิตดำเนินการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสที่แม่ข่ายสังขะ ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ล.บม. ตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan : WSP) เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อสร้างความมั่นใจกับคุณภาพน้ำประปาที่ผลิต - จ่ายให้บริการผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลสังขะ ในการดำเนินการดังกล่าวยังได้มีการตรวจเช็คซ่อมบำรุงฟุตวาวล์(หัวกระโหลก) เครื่องสูบน้ำแรงสูงไปพร้อมกันด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในระบบการสูบน้ำให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ