กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ  ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ  โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกลุ่มจังหวัดต้นแบบ) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 80 คน  โดยภาคเช้าจะมีการอบรมภาคทฤษฎีการดับเพลิงขั้นต้น  ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟของศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 และภาคบ่ายเป็นต้นไป  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ณ ศาลากลางังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชการมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงาน  และเพื่อขับเคลื่อนโครงการปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ของประเทศไทย (Safety Thailand)

 


ข่าวอื่นๆ