กปภ.สาขาสังขะ จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสังขะ จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

     

    เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต ดำเนินกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑" โดยได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องระบบประปาแก่เจ้าหน้าที่ อบต. ที่ระบบโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโรงกรองน้ำของ อบต.ดังกล่าวเป็นระบบผิวดิน กำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากห้วยด่านซึ่งมีผู้ใช้น้ำของระบบประปา อบต.บ้านด่านกว่า  ๒๐๐  ราย(ตลาดช่องจอม) ได้แนะนำวิธีการใส่สารเคมีในขบวนการผลิตน้ำ เช่น สารส้ม  ปูนคลอรีน ปูนขาว โดยนำเครื่องมือจาร์เทสน้ำดิบ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดคลอรีนคงเหลือ นำไปสาธิตให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.ดังกล่าว  และช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิตออกมา ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าวเป็นอย่างมาก และทีมงานของ กปภ.สาขาสังขะได้มอบของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานงานเกี่ยวกับการรับถ่าย - โอนกิจการประปาของ อบต.ดังกล่าวต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ