กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อม การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C

กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อม การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C

 

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดจัดประชุมซักซ้อม "การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C" ซึ่งเป็นขบวนการจัดการข้อร้องเรียนใหม่และเป็นแนวทางประชาสัมพันธ์ของ  กปภ.สาขา ปี ๒๕๖๑ ซึ่งกลยุท 4C จะประกอบไปด้วยการสื่อสารองค์กร  การจัดการข้อร้องเรียน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น  PWA Contact  Center1662,  E-Mail , Facebook , Line เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ กปภ.สาขา ปี ๒๕๖๑ แล้วนำไปปฏิบัติตรวจสอบข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเข้าถึงองค์กรได้เร็วและง่ายขึ้น แล้ว กปภ.ก็สามารจัดการข้อร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ