กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 
    

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด แม่ข่ายทุกสายงาน  หน่วยบริการขุขันธ์ หน่วยบริการภูสิงห์ หน่วยบริการบัวเชด หน่วยบริการกาบเชิง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ในการสนทนายามเช้ากันในครั้งนี้หัวหน้างาน และพนักงานทุกสายงานได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุง  รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนหาแนวทางที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  วิเคราะห์ข้อมูลของ DMA ร่วมกัน ทวบทวนแนวทางการดำเนินงาน WSP ตามตัวชี้วัด ประเมินผลในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตลอดจนนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ ๕ เดือนที่ผ่านมาของ กปภ.สาขาสังขะ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบเช่น จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่ม  ปริมาณน้ำจำหน่าย  อัตราน้ำสูญเสีย  อัตราการใช้น้ำ กำไร/ขาดทุน ซึ่งทำให้พนักงานรับทราบและเข้าใจที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละด้านเป็นอย่างดี หลังจากเลิกประชุม Morning Talk แล้วมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามาคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานด้วยกัน

 


ข่าวอื่นๆ