กปภ.สาขาสังขะ จัดการฝึกอบรมในงานจริง การควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด

กปภ.สาขาสังขะ จัดการฝึกอบรมในงานจริง การควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด

 

  นายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตจัดให้มีการฝึกอบรมในงานจริง (On the Job Training) เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เป็นการทบทวนปรับปรุงคู่มือในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับหน้างานจริงในแต่ละโรงกรอง แต่ละหน่วยบริการ เช่นการทำจาร์เทสเพื่อหาปริมาณการใส่สารเคมีที่เหมาะสมประหยัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ การตรวจสอบคุณภาพน้ำในจุดควบคุมต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง(บ้านผู้ใช้น้ำ) การปรับอัตราการจ่ายสารเคมี การเก็บน้ำตัวอย่าง โดยได้รับการสนับสนุนนักวิทยาศาตร์จากงานควบคุมคุณภาพ ๓ (สุรินทร์) ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในงานจริงครั้งนี้ จากการฝึกอบรมในงานจริงในครั้งนี้ทำให้พนักงานผลิตน้ำมีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้นเป็นผลดีกับองค์กร กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ