กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้พบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายต่าง ๆ การประสานงานกัน การสื่อสารภายในองค์กร แจ้งผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาที่ผ่านมาให้พนักงานได้รับทราบเป็นข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งหน่วยงาน  การดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน WSP ปี ๒๕๖๑ ระดับ กปภ.สาขา และแจ้งเพื่อทราบผลการพิจารณาการรับถ่ายโอนกิจการประปาของ อบต.หนองฉลอง และ การประปาของ อบต.บ้านด่าน เพื่อให้พนักงานทราบถึงนโยบายและอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว การซักซ้อมการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำประจำเดือนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสรุปปัญหา/อุปสรรค์ในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในส่วนที่มีความเสี่ยงขององค์กรกปภ.ต่อไป"


ข่าวอื่นๆ