กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒

กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค(ครั้งที่ ๒) โดยออกดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวที่โรงกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนิคมซอยกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยมีการแนะนำให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการผลิตน้ำประปาที่ถูกต้องและได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ให้กับผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว ช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา แนะนำวิธีการปรับจ่ายสารเคมีที่เหมาะสมในขบวนการผลิตน้ำประปา ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกในระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้บริการผู้ใช้น้ำในชุมชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพต่อไป การออกกิจกรรมดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในชุมชนดังกล่าวได้เป็นอย่างดีสร้างภาพลักษณ์ให้กับ กปภ.ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ