กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤษภาคม 2561

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤษภาคม 2561

 

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา ๘.๐๐ น.  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน และการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน เป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและได้จัดประชุม ประจำเดือน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น แผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดการน้ำสะอาด ตามนโยบายของ กปภ. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ให้พนักงานมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดเวลา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน กปภ.ไปสู่เป้าหมายต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ