ผอ. กปภ. เขต ๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕

ผอ. กปภ. เขต ๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และคณะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมกำกับการดำเนินการลดน้ำสูญเสีย เพื่อวางแผนหาแนวทางในการดำเนินกา รลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ซึ่ง กปภ. เขต ๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำสูญเสียที่มีประสิทธิภาพต่อไป ตามมาตรการ "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย" ของผู้ว่าการ กปภ. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 


ข่าวอื่นๆ