กปภ.สาขาสังขะสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ที่แม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ที่แม่ข่ายสังขะ

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย จัดกิจกรรมออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนที่แม่ข่ายสังขะ ในระบบท่อเมนจ่ายน้ำของ  DMA 3 และ DMA 4 ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์การจ่ายน้ำผ่านทั้งสอง DMA มีน้ำสูญเสียในระบบเส้นท่อโดยเฉพราะในช่วงเวลากลางคืน จากการออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วดังกล่าวก็สามารถพบจุดท่อแตกรั่วทั้งจุดเล็กจุดใหญ่ได้ประมาณ ๑๒ จุดโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือช่วยฟังเสียงที่ประดิษฐขึ้นเองจาก กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๘ จำนวน ๔ ชุด จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานลูกจ้างในด้านการสำรวจหาน้ำสูญเสียเพิ่มมากขึ้น และเป็นการลดน้ำสูญเสียตองสนอง นโยบายของ กปภ.ได้เป็นอย่าดี"

 


ข่าวอื่นๆ