กปภ.มุกดาหารเพิ่มศักยภาพผลิตน้ำประปารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่และวางท่อขยายเขต กปภ.สาขามุกดาหาร แล้วเสร็จพร้อมจ่ายน้ำประปารองรับความต้องการใช้น้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าที่สำคัญระหว่าง สปป.ลาว เวียดนาม และจีน ทั้งนี้ กปภ.ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่และวางท่อขยายเขต กปภ.สาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปากำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. หรือ 7,200 ลบ.ม./วัน ภายในสถานีผลิตน้ำเมืองใหม่ของ กปภ.สาขามุกดาหาร ด้วยวงเงินงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขง ตัดประสานท่อน้ำดิบพร้อมวางท่อน้ำดิบเพิ่มไปยังสถานีผลิตน้ำเมืองใหม่ และวางท่อจ่ายน้ำประปาจากสถานีผลิตดังกล่าวไปยังพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคของประชาชนในเขตอำเภอเมืองและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาจากเดิม 1,100 ลบ.ม./ชม. และลดน้ำสูญเสียจากท่อน้ำประปาที่แตกชำรุดเสียหายบ่อยครั้งเนื่องจากท่อประปาที่มีอยู่เดิมบางส่วนเป็นท่อเก่าใช้มานานและหมดสภาพการใช้งาน ตลอดจนขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงรองรับการขยายตัวตามความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมแล้วที่จะรองรับความต้องการน้ำประปาที่จะเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารผ่านพันธกิจหลักของ กปภ. คือการให้บริการน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำทุกประเภทให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และพร้อมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่เป้าหมายในอนาคต อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/67142


ข่าวอื่นๆ