กปภ.สาขาละหานทรายฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561

กปภ.สาขาละหานทรายฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561

นายฉลวย  กาบบัวศรี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย พร้อมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้าง ได้ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม โดยทุกคนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นต่อไป.

 


ข่าวอื่นๆ