ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit

เมื่อไม่นานมานี้ นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.๘ ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.๘ ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านการติดตามหนี้ค้างชำระภายในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการประชาชนของ กปภ. หรือ (Service Audit) ของผู้บริหารฯ ตามนโยบายการพัฒนาการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ กปภ. ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ