กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมได้มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  มารุตวงศ์  หัวหน้างานบริการฯ  นางกรรณิการ์  จิรกุลสมโชค  หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด  ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน  ณ  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  ในรูปแบบศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภายใต้  "โครงการศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอ..ยิ้ม  เคลื่อนที่"  "บำบัดทุกข์  บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ