กปภ.สาขาละหานทรายร่วมโครงการศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมโครงการศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย นำโดย นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานทุกสายงาน  เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Goverment Easy Contac Center : GECC ) อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน   กปภ.สาขาละหานทรายจะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป.

 


ข่าวอื่นๆ