กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ให้บริการน้ำดื่มฟรี ในงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กปภ.ข.๘ นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดทีมบริการเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ จ.ศรีสะเกษ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการออกให้บริการกับประชาชน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการบริการประชาชนตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในครั้งนี้ กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้นำทีมบริการออกให้บริการประชาชน โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การให้คำปรึกษาด้านระบบน้ำประปา และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กร เอกสารแนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ การให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา บริการยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริการรับแจ้งท่อแตกรั่ว บริการรับคำร้องทั่วไป ให้กับประชาชนภายในงานด้วย ซึ่งทำให้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าสอบถามข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในวันดังกล่าว กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้มีการติดตั้งจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เคลื่อนที่จำนวน ๖ จุด ณ บริเวณประตูทางเข้างาน เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานกว่า ๒๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้นได้นำน้ำดื่มบรรจุถ้วยตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ ถ้วย ให้บริการประชาชนที่ซุ้มนิทรรศการของ กปภ. ด้วยโดยให้บริการฟรีตลอดทั้งวัน เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นตามนโยบายที่ ผวก.กปภ. ได้สั่งการไว้ พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผวก.กปภ. พร้อมด้วยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.๘ และคณะ ได้เดินทางติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ