กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2553

การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึกในการรักษา และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ คือ ขนุน จำนวน 6 ต้น และบำรุงรักษา ต้นสัก จำนวน 5 ต้น ที่บริเวณพื้นที่ริมถนนหน้าบ้านพักของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่ทาง กปภ.สาขารัตนบุรี ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ กปภ. ได้แสดงออกให้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า จนส่งผลกระทบให้เกิดปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อนและปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการคืนป่าและต้นไม้ให้กับธรรมชาติด้วย ซึ่ง กปภ. ได้มีนโยบาย และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ