กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 10 ปี2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 10 ปี2561

 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที 1 ผู้จัดการแจ้งให้ทราบ เรื่องที่ 1ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนที่ 14 โดย ผจก.ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ค่านิยมใหม่ “น้ำประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน” วาระที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป้าหมายผู้ใช้น้ำเพิ่มต่อเดือน 138 ราย จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 154 ราย สูงกว่าเป้าหมาย (16 ราย) เป้าหมายสะสมผู้ใช้น้ำเพิ่ม 10 เดือน จำนวน 1,373 ราย (ทำได้ 1,405ราย) สูงกว่าเป้าหมาย 32 ราย ปริมาณน้ำจ่ายเป้า 10เดือน 7,147,360 ลบ.ม. ซึ่งเราทำได้ 7,133,453 ลบ.ม. (สูงกว่าเป้า 184,093 ลบ.ม.) อัตราน้ำสูญเสียเป้าหมายอยู่ที่ 47.78% ซึ่งเดือน กรกฎาคม 2561 (เลขจริง)อยู่ที่ 49 % ซึ่งดูจากเดือนที่ผ่านมาน้ำสูญเสียมีอัตราเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ผช.ผจก.ฝากทีมงานให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ DMAในแต่ละส่วนให้มากขึ้นเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียต่อไป กำไรขาดทุน(จากการดำเนินงาน)เป้าหมาย 10เดือนอยู่ที่ 131,126,694ล้านบาท ซึ่งเราทำได้ 141,064,617.86 ล้านบาท (สูงกว่า9,937,923.86 ล้านบาท) วาระที่ 3 รับทราบปัญหาของทีมงาน ผจก.สอบถามเรื่องรถส่งเงิน และมีการเสนอให้มีการจัดเวรในการนำส่งเงินหมุนเวียนกัน ส่วนเรื่องรถในการใช้งานให้ช่วยกันดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เรื่องประมาณการราคาที่ยังค้างให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ วาระที่ 4 เรื่องติดตามความก้าวหน้าของแต่ละสายงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและการเข้าสู่ศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการรวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน วาระอื่นๆ ผจก.ฝากถึงเรื่องของการมาทำงานอยากให้ตรงต่อเวลา และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตามระเบียบของ กปภ. พร้อมส่งเสริมความผูกพันอันแน่นแฟ้นขององค์กรสีฟ้า ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 


ข่าวอื่นๆ