กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน

 

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)   เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและได้จัดประชุมประจำเดือน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น แผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดการน้ำสะอาด ตามนโยบายของ กปภ.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ ให้พนักงานมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดเวลา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน กปภ.ไปสู่เป้าหมายต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ