กปภ.สาขาเดชอุดมจัดประชุม สนทนายามเช้า ถ่ายทอดประสบการณ์ศึกษาดูงาน

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดประชุม สนทนายามเช้า ถ่ายทอดประสบการณ์ศึกษาดูงาน

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดประชุม สนทนายามเช้า ให้พนักงานที่ได้ไปศึกษาดูงานถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาให้กับพนักงานที่ไม่ได้ไปร่วมศึกษาดูงานฟังเพื่อจะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  และได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละงาน เพื่อที่จะนำมาให้เพื่อนร่วมงานในสำนักงานได้ศึกษาระบบการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระบบการทำงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้ได้เรียนรู้และทำงานเป็นในทุกด้านของระบบการประปาส่วนภูมิภาคร่วมถึงการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย  และเพิ่มรายได้ โดยการติดตามทวงหนี้ค่าน้ำให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดร่วมถึงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ได้แก่  นายเจตน์สกษฏิ์  พลเทพ  ลูกจ้างเหมาสูบน้ำงานผลิต (ประจำหน่วยบริการนาเยีย)

 

 


ข่าวอื่นๆ