กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 11 ปี 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 11 ปี 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน กันยายน 2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที 1 ผู้จัดการแจ้งให้ทราบเรื่องการเข้ารับประเมินประปาดีเด่น ให้ทุกฝ่ายเตรียมมความพร้อมที่จะรับการประเมินไว้ วาระที่ 2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ในด้านการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ ,ปริมาณน้ำจำหน่าย ,อัตราน้ำสูญเสีย และผลกำไร เป็นที่น่าพอใจ เพราะในแต่ละส่วนเป็นไปในแนวทางที่ดีทุกด้าน ผจก.ขอบขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้ผลประกอบการดีขึ้นในทุกส่วน วาระที่ 3 เรื่องเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ ด้วยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 มาลงระบบ PWA.8CRM Mobile Applicationซึ่งเป็นระบบใหม่ที่สามารถทำให้ผู้ใช้น้ำไม่พลาดทุกข่าวสาร การบริการแจ้งเตือนและติดต่อ/แจ้งปัญหาได้สะดวกรวดเร็วเพียงแค่มี Internet และมีApplication ผจก.ฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้น้ำและช่วยเหลือในการติดตั้งระบบ Application ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้น้ำเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้น้ำ วาระที่ 4 เรื่องติดตามความก้าวหน้าของแต่ละสายงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและการเข้าสู่ศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการรวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน วาระอื่นๆ เรื่องการรับโทรศัพท์สำนักงานให้กับพนักงานในสังกัด ใช้วาจาที่สุภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ ตลอดจนร่วมพูดคุยปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 


ข่าวอื่นๆ