กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมฝึกอบรม ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561

กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมฝึกอบรม ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561

กปภ.สาขาเลิงนกทา โดยผู้จัดการประปาฯ นางกนกอร รัตนนุกรมหัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้างฯ ได้ร่วมฝึกอบรม ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากวิทยากรหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

 


ข่าวอื่นๆ