กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 11

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม  morning  talk  ครั้งที่  11

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม  morning  talk  ครั้งที่  11/2561  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาเดชอุดมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงานในสังกัดเพื่อทราบถึงเรื่องการทำงานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กร  และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร  ทบทวนกระบวนการทำงานของแต่ละงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบ  GECC    

 

 


ข่าวอื่นๆ