กปภ.ข.8 ร่วมงานกฐินพระราชทานประจำปี 2561 จังหวัดราชบุรี

กปภ.ข.8 ร่วมงานกฐินพระราชทานประจำปี 2561 จังหวัดราชบุรี

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2561 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕61  นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 กปภ. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยจัดให้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕61 ทั้งนี้  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์           นายชโยดม  กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕61 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดสุรชายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งเป็นวัดที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาโดยการสอนนักธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณร สอนธรรมศึกษาให้แก่ฆราวาส และสนับสนุนภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธสืบไป    ทั้งนี้  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 ร่วมด้วย นายพงศกร ปุญญวัศพล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.8 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ