กปภ.สาขายโสธรออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธรออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้นางจีระนันท์  ขุขันธิน  หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานสายงานอำนวยการ  ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำรับทราบข้อมูลข่าวสารของ กปภ.  ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้น้ำ กับกปภ.สาขายโสธร   ณ  แขวงทางหลวงจังหวัดยโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

 


ข่าวอื่นๆ