กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 25562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่  ๒ ปีงบประมาณ 25562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน  โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า , ตัวชี้วัดWSP  ๖๒ และงบภัยแล้ง / อุทกภัย ปี ๒๕๖๓ (กรค.) , โครงการ Water is Life รับรองโดยกรมอนามัย , การเร่งรัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ปี ๖๑ , โครงการลดกระดาษ Paper Less , ข้อร้องเรียน , การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และเติมใจให้กัน , โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งระหว่างวันที่ ๓ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ , สรุปผลการดำเนินงานงวด ๒ เดือน (ต.ค.๖๑ – พ.ย.๖๑)

 

 

 


ข่าวอื่นๆ