กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำชลประทานคลองใส้ไก่

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำชลประทานคลองใส้ไก่

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมกับสนับสนุนเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้กับคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานห้วยทำนบในโอกาสที่ คณะกรรมการ ฯ ได้มีการพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำชลประทานซึ่งเป็นคลองใส้ไก่ส่งลำเลียงน้ำจากชลประทานห้วยทำนบเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการทำเกษตรฤดูแล้งเช่น ทำข้าวนาปลัง ปลูกผักพืชสวนครัว ปลูกข้าวโพด ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (หน่วยบริการบัวเชด) ก็ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบชลประทานห้วยทำนบนำมาผลิตน้ำประปาให้บริการผู้ใช้น้ำในเขตเทศบลตำบลบัวเชด และตำบลข้างเคียง การดำเนินกิจกรรมร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ดังกล่าวเป็นการสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อใช้น้ำแหล่งเดียวกันกับชุมชนลดความขัดแย้ง เป็นไปตามนโยบาย กปภ.คือ น้ำประปาใสสะอาด  บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน ได้เป็นอย่างดี"

 


ข่าวอื่นๆ