กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is LiFe ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is LiFe ประจำปี ๒๕๖๒
                         

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำพร้อมสุ่มเก็บน้ำตัวอย่างร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (ห้องปฏิบัติการ ๓ สุรินทร์) ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามจุดกำหนดเพื่อเตียมการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is LiFe) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเชือมโยงกันกับโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water SaFety PLan) เป็นนโยบายหลัก ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะต้องสร้างความพึงพอใจ สร้างความเชื่อมั่นด้านปริมาณและคุณภาพน้ำประปาให้กับลูกค้าผู้ใช้น้ำขององค์กรในปัจจุบันและในอนาคตให้ยั่งยืนตลอดไป


ข่าวอื่นๆ