กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน มกราคม 2562

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน มกราคม  2562

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ ,หัวหน้างานจัดเก็บรายได้  และหัวหน้างานผลิต  เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน  มกราคม 2562  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ   ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร   โดยมี    นายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   เป็นประธาน

 


ข่าวอื่นๆ