กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)” จากกรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)” จากกรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าดำเนินการตรวจประเมิน ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเยี่ยมชมและทำการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา โดยมีการสุ่มเก็บน้ำตัวอย่าง จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. โรงกรองน้ำห้วยจรเข้มาก2. บริเวณบ้านผู้ใช้น้ำระแวกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 3. แท่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกระบวนการผลิตน้ำ และระบบการจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เพื่อให้น้ำประปา มีคุณภาพมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด และเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ดั่งวิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ