กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการมุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน” (เติมใจให้กัน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ แม่ข่ายสตึก หมู่ ๗ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสอบถามความพึงพอใจในเรื่องแรงดันน้ำ, คุณภาพน้ำประปา และการให้บริการ ทั้งนี้ยังได้รับฟังปัญหาของลูกค้า ตลอดจนอธิบายวิธีการตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ อีกทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งประปาให้มาใช้น้ำประปา พร้อมด้วยแจกของชำร่วยของ กปภ. อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ