กปภ.สาขายโสธรตรวจสอบระบบประปาภายใน ตามโครงการ บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM

กปภ.สาขายโสธรตรวจสอบระบบประปาภายใน ตามโครงการ บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  DSM

        นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ ,หัวหน้างานผลิต และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานน้ำสูญเสีย  กองระบบจำหน่าย กภ.เขต 8  เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบประปาภายในภายใต้โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) โดยมีการให้บริการตรวจสอบระบบประปา และซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด ฟรีไม่คิดค่าแรง  (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา  ณ  อาคารผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หญิง  รวมถึงบ้านพักของโรงพยาบาลยโสธร  

 


ข่าวอื่นๆ