กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รับฟังการบรรยายในหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๓ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รับฟังการบรรยายในหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๓ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เป็นประธาน เปิดการบรรยาย ในหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ นายชาคริต  บุตรศรี รหัส 3A383 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ๗ สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในการบรรยายดังกล่าวเป็นการขยายผลเข้าสู่หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้ารับฟัง ซึ่งมียอดผู้รับฟังการบรรยาย  จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย  1.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 2.ความเป็นมาของโครงการจิตอาสา การทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. การฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยการ CPR และใช้เครื่อง AED ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ และตั้งใจฟัง มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED ซึ่งจากนี้ไปจะมีการขยายผลไปสู่ กปภ.สาขาในสังกัดต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ