กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการ กปภ.สาขายโสธร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาล และประชาชนที่มาใช้บริการร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมยุทธศาสตร์ในมิติของการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ Demand Side Management (DSM) โดยประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการอย่างจริงจังในด้านพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงโดยใช้หลัก ๓R คือ Reduce Reused Recycle ทั้งนี้หลักการ ๓R จึงถูกนำมาใช้กับการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการใช้ของทุกชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เกิดโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี รู้คุณค่า และเกิดการประหยัดน้ำเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถบอกต่อคนรอบข้างให้มีจิตสำนึก ในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของ การประปาส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี และกิจกรรมการเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนที่มาใช้บริการ

 


ข่าวอื่นๆ