กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กปภ.สาขาเลิงนกทา นำโดย นางกนกอร  รัตนนุกรม มอบหมายให้ นายจีรศักดิ์  ตระกูลวงศ์ หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงานผลิต เข้าร่วม "การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาเลิงนกทาเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิทยากร จากกองกิจการสัมพันธ์ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานผล SEPA ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ