กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสถานีรถไฟอุบลราชธานี

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสถานีรถไฟอุบลราชธานี

นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี  พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารจากสถานีรถไฟอุบลราชธานี และประชาชนที่มาใช้บริการร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมยุทธศาสตร์ในมิติของการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ Demand Side Management (DSM) โดยประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการอย่างจริงจังในด้านพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงโดยใช้หลัก ๓R คือ Reduce Reused Recycle ทั้งนี้หลักการ ๓R จึงถูกนำมาใช้กับการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการใช้ของทุกชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เกิดโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี รู้คุณค่า และเกิดการประหยัดน้ำเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถบอกต่อคนรอบข้างให้มีจิตสำนึก ในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของ การประปาส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีประหยัดน้ำอย่างถูกวิธี และกิจกรรมการเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนที่มาใช้บริการ

 


ข่าวอื่นๆ