กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก (JMC) เพื่อการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างรู้คุณค่า

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นำโดย นางสาวพรรวินท์ ราษี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น ๑) รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา มอบหมายให้ นายจีรศักดิ์ ตระกูลวงศ์ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก (JMC) ณ ห้องประชุมที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ กปภ.ได้ร่วมพูดคุย และหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริการของ กปภ. โดยสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ