ผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา ๑๖ แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน Gecc ปี ๒๕๖๓

ผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา ๑๖ แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน Gecc ปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ มอบหมายให้ นายวรพจนผอ.กรจ. และงานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ กปภ.สาขา 16 แห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอย่างเป็นระบบ โดยสามารถตอบสนองความต้องการการบริการของผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ทั้งนี้ ยังตั้งเป้าหมายขอรับรอง โครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ให้ผ่านเกณฑ์การรับรองทั้งหมดภายในปี 2563 ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ