กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน

กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา โดยนางสาวพรรวินท์  ราษี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น1) รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทามอบหมายให้ นายจีรศักดิ์ ตระกูลวงศ์ หัวหน้างานผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC (คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน) ณ ที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน ตำบลศรีแก้วอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายการจัดการชลประทาน เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และประหยัด ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ

 


ข่าวอื่นๆ